Komponent e-Fromularza typu Y nie może być wyświetlony

STUDIA PODYPLOMOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY

UWAGA!
TYLKO NA NASZYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH ABSOLWENCI
UZYSKUJĄ PEŁNE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 1 września 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku, w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tylko na naszych studiach, uczestnicy realizują pełny program szkolenia dla nauczycieli i zdają dodatkowy egzamin umożliwiający uzyskanie specjalnego zaświadczenia uprawniającego nauczycieli do nauczania pierwszej pomocy w szkołach.

Rodzaj i czas trwania studiów

Studia kwalifikacyjne trwające 350 godzin (w tym semestr e-learning realizowany w czasie 1-go i 2-go semestru). Czas zakończenia studiów - czerwiec 2015..

Najbliższe terminy rozpoczęcia studiów

październik 2014

Miejsce prowadzenia zajęć

Studia prowadzone są w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.Adresaci studiów

 • nauczyciele
 • wolontariusze uczestniczący w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację z zakresu bezpieczeństwa powszechnego
 • żołnierze zawodowi a także żołnierze rezerwy, policjanci
  strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Straży Miejskiej planujący i realizujący proces dydaktyczny
 • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, zarządzania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego
 • instruktorzy pierwszej pomocy (wszystkich organizacji)

Wymagane dokumenty, druki i informatory do pobrania

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) lub kopia dyplomu;

 • kwestionariusz zapisów na studia podyplomowe,
 • 2 zdjęcia ligitymacyjne (mogą być dostarczone na pierwsze zajęcia),
 • kopia dowodu osobistego.


Kwestionariusz studiów w formacie WORD POBIERZ
Kwestionariusz studiów w formacie PDF POBIERZ

[ INFORMATOR I OFERTA STUDIÓW ]

[ INFORMATOR STUDIÓW EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA ]

Cele

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz stosowania szeroko rozumianej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego.
Celem studiów jest także przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach gdzie wymagane są kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego oraz przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Prócz powyższych kwalifikacji, absolwenci studiów będą posiadali wiedzę w zakresie nauczania pierwszej pomocy, pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią. Uczestnicy studiów zapisujący się na najbliższą edycję tych studiów (tj. od października 2014 roku), będą także uczestniczyli w dodatkowym szkoleniu umożliwiającym uzyskanie kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowe szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie będzie prowadzone przez Amerykański Instytut Nauk Społecznych.

Zjazdy i organizacja studiów

Studia są prowadzone w systemie blended learning. Metoda ta polega na tym, że cześć zajęć (przeważnie teoretycznych - rozwijających wiedzę w danym zakresie), będzie prowadzona z wykorzystaniem platformy internetowej do nauczania zdalnego i studenci będą mogli uczestniczyć w części zajęć w dowolnym czasie, wykorzystując własny komputer.

Zajęcia praktyczne, treningi i zajęcia wymagające wyuczenia konkretnych umiejętności motorycznych lub takie, ktore wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, będą odbywały się w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie w czasie ustalonych zjazdów.

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy e-learning, student może realizować w dowolnym czasie i miejscu. Platforma e-learning, która będzie dostepna dla studentów posiada te same możliwości jak platforma edukacji zdalnej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Wszyscy studenci, na pierwszym zjeździe organizacyjnym otrzymają login i hasło do własnego konta studenta platformy edukacyjnej. W ramach studiów planuje się 1 zjazd organizacyjny, 5 zjazdów (2 dniowych) i jeden zjazd egzaminacyjny.

Obszar tematyczny

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo w internecie
 • zagrożenia psychospołeczne we współczesnej szkole
 • zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 • bezpieczeństwo w rodzinie i zagrożenia dla współczesnej rodziny
 • pierwsza pomoc
 • dydaktyka pierwszej pomocy
 • dydaktyka, organizacja i realizacja przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa"
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie kryzysowe w czasie katastrof

Absolwenci studiów otrzymują

PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW 

Świadectwo ukończenia  kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.

DODAKTOWE DOKUMENTY OPCJONALNE - UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Dodatkowo po zdaniu poszczególnych bloków tematycznych i zdaniu dodatkowych egzaminów, słuchacze mogą otrzymać bezpłatnie jako dodatkowe kwalifikacje liczące się poza granicami RR oraz liczące się w podejmowanej działalności komercyjnej poza placówkami oświaty a niektóre w ramach systemu oświaty RP:

 • zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie pierwszej pomocy, wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, który poświadcza, że dana osoba została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy - po zdaniu egzaminu (zaświadczenie nie nadaje uprawnień do naucznai pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie dydaktyki pierwszej pomocy, wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa, a które to zaświadczenie potwierdza, że dana osoba ukończyła kurs doskonalacy w zakresie nauczania pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym First Aid Certification Centre - po zdaniu egzaminu (zaświadczenie nie nadaje uprawnień do naucznai pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (D. U. Nr 139, poz. 1132 ) - kwalifikacje państwowe RP upoważniające do nauczania pierwszej pomocy w placówkach i szkołach (po zdaniu dodatkowego  i bezpłatnego egzaminu przed zewnętrzną komisją powołaną przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli);
 • certyfikat ukończenia kursu Emergency Responder (ratownik pierwszego kontaktu), wydany przez First Aid Certification Centre of London, który poświadcza uzyskanie kompetencji i wiedzy w zakresie umiejętności ratowniczych - czyli osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy, po zdaniu bezpłatnego egzaminu zewnętrznego (certyfikat nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • certyfikat ukończenia kursu instruktorskiego First Aid Instructor (instruktor pierwszej pomocy), wydany przez First Aid Certification Centre of London, który to kurs upoważnia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym First Aid Certification Centre of London, z wyłączeniem działalności edukacyjnej prowadzonej w szkołach, po zdaniu dodatkowego i bezpłatnego egzaminu przed komisją zewnętrzną (certyfikat nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • certyfikat ukończenia kursu specjalności instruktorskiej First Aid Specialty Instructor - Secondary Care (instruktor specjaloności w zakresie dodatkowej pierwszej pomocy), wydany przez First Aid Certification Centre of London - który to kurs upoważnia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy w systemie First Aid Certification Centre of London, z wyłączeniem działalności edukacyjnej prowadzonej w szkołach - po zdaniu egzaminu bezpłatnego przed komisją zewnętrzną (certyfikat nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • certyfikat ukończenia kursu specjalności instruktorskiej First Aid Specialty Instructor - Care for Children (instruktor specjaloności w zakresie pierwszej pomocy dzieciom), wydany przez First Aid Certification Centre of London - który to kurs upoważnia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy w systemie First Aid Certification Centre of London, z wyłączeniem działalności edukacyjnej prowadzonej w szkołach - po zdaniu bezpłatnego egzaminu przed komisją zewnętrzną (certyfikat nie nadaje uprawnień do naucznia pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
 • certyfikat ukończenia kursu specjalności instruktorskiej First Aid Specialty Instructor - AED (instruktor specjaloności w zakresie pierwszej pomocy z użyciem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych), wydany przez First Aid Certification Centre of London, który to kurs upoważnia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie pierwszej pomocy w systemie First Aid Certification Centre of London, z wyłączeniem działalności edukacyjnej prowadzonej w szkołach - po zdaniu bezpłatnego egzaminu przed komisją zawnętrzną (certyfikat nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);

Cena studiów

W niżej podanych cenach podano wszystkie koszty wraz z wydanie świadectwa i wszelkich certyfikatów oraz dodatkowych zaświadczeń  jeśli tylko uczestnik studiów zaliczy z wynikiem pozytywnym obowiązujące egzaminy obowiązujace na studiach i/lub obowiązujące w ramach standardów kształcenia organizacji nadających dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty.

UWAGA !

Każdy student otrzymuje w cenie studiów fantom do nauki RKO tzw. Mini Anne.


OPŁATY

CENA 

 WPISOWE
Opłata jednorazowa

 100 zł

 KOSZT CAŁOŚCI STUDIÓW
opłata dokonywana jednorazowo

 3.150 zł

 KOSZT CAŁOŚCI STUDIÓW
opłata wnoszona w 3 ratach po 1.050 zł

 3.300 zł


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (D. U. Nr 139, poz. 1132) - dotyczy naboru II tj. od lutego 2010 roku.
ZałącznikRozmiar
EDUKACJA-DLA-BEZPIECZEŃSTWA-STUDIA-PODYPLOMOWE.pdf879.28 KB
INFORMATOR.PODYPLOMOWE.STUDIA.KWALIFIKACYJNE.W.RACIBORZU.pdf444.73 KB