Komponent e-Fromularza typu Y nie może być wyświetlony

STUDIA PODYPLOMOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA


Rodzaj i czas trwania studiów

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry (350 godzin)

Termin rozpoczęcia zajęć

październik 2013

Miejsce prowadzenia studiów

Studia prowadzone są w Raciborzu w salach dydaktycznych Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "PRECURSOR".

Adresaci studiów

 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji
 • psycholodzy
 • lekarze
 • pielęgniarki
 • pedagodzy szkolni
 • pracownicy socjalni
 • terapeuci

Wymagane dokumenty i procedury zapisów

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) lub notarialnie potwierdzona kopia dyplomu;
 • kwestionariusz zapisów na studia podyplomowe;
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37/52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 • kserokopia dowodu osobistego.


Kwestionariusz studiów w formacie WORD POBIERZ
Kwestionariusz studiów w formacie PDF POBIERZ


[ INFORMATOR STUDIÓW 2013/2014  ]

Cele

Celem tych studiów jest:

 • przygotowanie uczestników do pracy w szkołach specjalnych
 • przygotowanie uczestników do pracy w klasach integracyjnych
 • przygotowanie uczestników do pracy w innych placówkach, gdzie wymagane są kompetencje z zakresu oligofrenopedagogiki

Zjazdy i organizacja studiów

Studia są prowadzone w systemie blended learning. Metoda ta polega na tym, że cześć zajęć (przeważnie teoretycznych), będzie prowadzona z wykorzystaniem platformy internetowej do nauczania zdalnego i studenci będą mogli uczestniczyć w części zajęć w dowolnym czasie, wykorzystując własny komputer.

Zajęcia praktyczne, treningi i zajęcia wymagające wyuczenia konkretnych umiejętności motorycznych lub takie, które wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, będą odbywały się w Raciborzu w czasie ustalonych zjazdów.

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy e-learning, student może realizować w dowolnym czasie i miejscu. Platforma e-learning, która będzie dostępna dla studentów posiada te same możliwości jak platforma edukacji zdalnej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Wszyscy studenci, na pierwszym zjeździe organizacyjnym otrzymają login i hasło do własnego konta studenta platformy edukacyjnej.

Obszar tematyczny

 • oligofrenopedagogika
 • metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • podstawy logopedii
 • metodyka i pedagogika specjalna
 • zaburzenia zachowania w pracy z dzieckiem specjalnej troski
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia zdrowia
 • specyfika pracy w placówkach specjalnych i klasach integracyjnych oraz terapeutycznych
 • rola i zadania nauczyciela
 • organizacja pracy zespołu nauczycielskiego w klasie integracyjnej
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • niepełnosprawne dziecko w szkole i społeczeństwie
 • prawne aspekty pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Absolwenci studiów otrzymują

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "OLIGOFRENOPEDAGOGIKA", które upoważniają do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i innych placówkach specjalistycznych gdzie wymagane są kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki.

Dodatkowo absolwenci studiów otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy - wydane przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu
 • certyfikat Emergency Responder (ratownik pierwszego kontaktu), wydany przez First Aid Certification Centre of London

Cena studiów

W niżej podanych cenach podano wszystkie koszty wraz z wydanie świadectwa i wszelkich certyfikatów oraz dodatkowych zaświadczeń.

OPŁATY

CENA

WPISOWE

0 zł

KOSZT CAŁOŚCI STUDIÓW
opłata wnoszona jednorazowo

3.150 zł

LUB OPŁATA W 3-CH RATACH
3 x po 1.050 ZŁ

3.150 zł

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)

ZałącznikRozmiar
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA-STUDIA-PODYPLOMOWE-RACIBORZ - Kopia.pdf752.88 KB
INFORMATOR.PODYPLOMOWE.STUDIA.KWALIFIKACYJNE.W.RACIBORZU.pdf444.73 KB